C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЪКОВОДСТВО

Веселина Топалова

Административен ръководител - председател

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

+359 (66) 811 101

justice@court-gbr.com, gabrovo-os@justice.bg

Павел Неделчев

Заместник на административния ръководител - заместник-председател

гр. Габрово пл. Възраждане 1

+359 (66) 811 101

justice@court-gbr.com, gabrovo-os@justice.bg

МАГИСТРАТИ

Благовеста Костова

Съдия в Наказателно отделение

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

justice@court-gbr.com

Валентина Генжова

Съдия в Гражданско отделение

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

justice@court-gbr.com

Галина Косева

Съдия в Гражданско отделение

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

justice@court-gbr.com

Диана Василева

Съдия в Наказателно отделение

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

justice@court-gbr.com

Ива Димова

Съдия в Гражданско отделение

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

justice@court-gbr.com

Кремена Големанова

Съдия в Гражданско отделение

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

justice@court-gbr.com

Мария Дългичева

Младши съдия

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

justice@court-gbr.com

Пламен Попов

Съдия в Наказателно отделение

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

justice@court-gbr.com

Полина Пенкова

Съдия в Гражданско отделение

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

justice@court-gbr.com

Симона Миланези

Съдия в Гражданско отделение

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

justice@court-gbr.com

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

Работно време

  • от 9,00 до 17,00 ч. без прекъсване
  • Тел. 066 811 115; 066 811 137

Служба "Съдебни секретари" включва всички съдебни секретари в съда. Съдебният секретар: съставя протоколи за откритите съдебни заседания под диктовката на председателя на състава, които са на разположение на страните в тридневен срок от съдебното заседание; изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец – приложение № 2, и ги поставя пред съдебните зали и информационните табла; подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата от заседанията; изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите заседания; съобразно длъжностна характеристика може да изготвя и изпраща обявления на страните след постановяване на решение по делото, като прави отбелязване върху решението; вписва в книгата за открити съдебни заседания делата на състава; съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други по определени образци; съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията, или отразява начина на уведомяването им; най-малко 10 дни преди заседанието проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията докладчик; изготвя призовките по отложените дела и отразява резултата в книгата за откритите заседания в тридневен срок от съдебното заседание; изготвя изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове, както и по определения за налагане на глоба и отбелязва това в регистъра за издадените изпълнителни листове; в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела – в деловодството; извършва и други дейности, указани в този правилник и възложени му от административния ръководител на съда или от съдебния администратор. Протоколите се изготвят съобразно изискванията на процесуалните закони.

СЪДЕБНИ СЛУЖБИ

Служба "Архив"

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

066 811 108

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

066 811 219

Служба "Деловодство"

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

066 811 109; 066 811 119

delovodstvo-osg@court-gbr.com

Служба "Регистратура"

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

066 811 109

Служба "Съдебни секретари"

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

066 811 115; 066 811 137

Служба "Фирмено деловодство"

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

066 811 119

ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

  • от 9,00 до 17,00 ч. без прекъсване
  • Тел. 066 811 109; 066 811 119
  • e-mail: delovodstvo-osg@court-gbr.com

Служба "Съдебно деловодство" включва всички деловодители в съда. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове. Съдебният служител в служба "Съдебно деловодство": окомплектова образуваните и разпределени на съдия докладчик входящи документи; извършва вписвания в съответните деловодни книги; изготвя списък за призовките, изпраща призовките, изготвени по образец, и съобщенията по делата с изключение на тези по отложените дела; подрежда и докладва на съдията докладчик новопостъпили документи към висящите дела; изпълнява разпореждания на съда, постановени в закрити и разпоредителни заседания; следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите докладчици и изпълнява техните указания; организира и поддържа подреждането на делата в деловодството; предоставя справки по делата; подготвя и изпраща до съответната инстанция делата по разпореждане на съдията докладчик, по които са постъпили жалби; проверява ежемесечно делата без движение и спрените дела и ги докладва на съдията докладчик; извършва проверка и предава в архива делата, но не по-рано от два месеца след приключването им; поддържа календар за насрочените дела; отразява в електронната папка и/или на хартиен носител съответния статус и местоположение на делото; съобразно длъжностна характеристика може да изготвя и изпраща обявления на страните след постановяване на решение по делото, като прави отбелязване върху решението; вписва новообразуваните дела в азбучниците и в съответните описни книги най-късно на следващия ден след образуването; оставя копия от изходящите документи, които се съхраняват към съответните съдебни дела или папки; на копията се отбелязват имената на лицата, подписали съответния документ, и номерът, под който са изведени; връща на съответния орган приложените по делото преписки и материали след влизане в сила на съдебния акт; изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед на административния ръководител на съда или с разпореждане на съдебния администратор.

РЕГИСТРАТУРА

Работно време

  • от 9,00 до 17,00 ч. без прекъсване

Служба регистратура: приема и регистрира входящата кореспонденция; експедира изходящата кореспонденция; осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция; води разносна книга; разпределя и направлява постъпилата поща; изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени от административния ръководител на съда или съдебния администратор.

Постъпващите в съда документи на хартия трябва да са написани четливо в препоръчителен формат А4.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация