C C C C A+ A A- X

Други

ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА

Работно време

  • Тел. 066 811 219

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони. Службата включва всички призовкари и куриери в съда. Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа съгласно изискванията на процесуалните закони. Невръчените призовки, както и връчените извън сроковете по процесуалните закони се връщат с бележка върху тях за причините за това.

ДРУГИ

Връзки с обществеността

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

066 811 101

pr@court-gbr.com

Главен счетоводител

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

066 811 135

Системен администратор

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

066 811 222

Счетоводител касиер

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

066 811 134

Съдебен администратор

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

066 811 142

gabrovo-os@justice.bg; administrative@court-gbr.com

Управител сгради

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

066 811 125

АРХИВ

Работно време

  • от 9,00 до 17,00 ч. без прекъсване
  • Тел. 066 811 108

Служба "Архив" осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и всички други документи, създавани в резултат на дейността и във връзка с осъществяването на функциите на структурните звена на съда Служба "Архив": Приема от служба "Съдебно деловодство" свършените през предходната година дела и приключените деловодни книги; Приема и съхранява приключилите номенклатурни канцеларски дела, образувани от дейността на общата администрация; Води архивната книга; Отговаря за съхраняването на предадените дела и документи; Извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи; Изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и следи за срочното им връщане; Отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата; Извършва преглеждане и унищожаване на делата с изтекъл срок на съхранение след утвърждаване на акт, изготвен от комисия, назначена със заповед на административния ръководител; Участва в експертизата на ценността на документите в съда; Подготвя и предава документи в териториалната дирекция "Архив"; издава преписи на съдебни актове по архивните дела; Извършва и други дейности, възложени от съдебния администратор и от председателя на съда, свързани с предадените в службата дела и документи. Внесените в архива дела и други книжа се съхраняват: В апелативните, окръжните, административните и военните съдилища – 10 години; В районните съдилища, службите по вписванията и съдебно-изпълнителните служби – 5 години; Бракоразводните дела – 10 години; Делата за издръжка и за изменение на издръжка – 25 години, а при издръжка и изменение на издръжка на дете – 5 години след навършване на 25-годишна възраст на детето, в чиято полза е била присъдена; Делата за осиновявания и за установяване на произход – 130 години; Запрещение – 25 години; Описните книги и азбучниците – 100 години; Книгите за открити и закрити заседания – 25 години; Книгите за приемане и отказ от наследство – 100 години. Наличните регистри за юридически лица, търговските регистри и книгите за изпълнение на присъдите се съхраняват 75 години. Наказателните дела, по които присъдата не е приведена в изпълнение, не се унищожават и се съхраняват в архива до изтичане на предвидените в Наказателния кодекс давностни срокове за изпълнение на наказанието и по които наказанието не е изтърпяно.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация